Ugrás a fő tartalomra

Nyílt levél a Domborit érintő fürdési tilalom kapcsán

Az alábbi nyílt levelet a Dunaág 7139 Egyesület küldte Fadd polgármestere részére a Dombori holtág strandjait érintő 2023. augusztus 11. napjától érvényes fürdési tilalom kapcsán.


A kép illusztráció, forrás: Bing AI

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselők!

Mind Faddon, mind Domboriban a lakosok, és az üdülőtulajdonosok körében nagy érdeklődést és egyben aggodalmat váltott ki, hogy a múlt héten történt fürdővíz vizsgálatok eredménye szerint a Dombori I. és II. számú strand vízminősége nem megfelelő, ami miatt a fürdőzés korlátozását rendelte el az egészségügyi hatóság.

A Dunaág 7139 Egyesület célkitűzései között szerepel többek között az aktív közreműködés a település természetvédelmi, zöldfelület védelmi, szennyezés megelőzési és településfejlesztési tevékenységében. Fontos számunkra a közérdekű információhoz jutás biztosítása, és tagjaink pontos tájékoztatása, továbbá az aktív közreműködés az üdülőterülettel kapcsolatos fejlesztések, célok, tervek megvitatásában és megvalósításában.

A jelenlegi helyzet különös aggodalomra ad okot, hiszen az elmúlt években ilyen korlátozás nem fordult elő. Sőt a korábbi lakossági tájékoztatók szerint a vízminőség lassú javulását figyelték meg. Ez váratlanul, és felkészületlenül érte az érintett embereket, vállalkozásokat – különösen Dombori üdülőterületen.

A vízpótlás nehézségeivel kapcsolatban, az üdülőhelyi fórumon elhangzott információk további aggodalomra adnak okot. Ezek alapján amennyiben a Csámpai-tápcsatornán, ill. a Paksi-Faddi főcsatornán nem érkezik annyi friss víz, mint az elmúlt 25 évben, akkor a 25 év alatt bekövetkezett vízminőség javulás nagyon gyorsan eltűnhet, és a víz minőségének romlására lehet számítani. Szélsőséges esetben – hosszú távon – akár az egész víztest is fürdésre alkalmatlanná válhat. Ez véglegesen megpecsételné az üdülőterület sorsát, és gyors elértéktelenedését jelentené. Nyilvánvaló, hogy erre a szintre nem szabad eljutni – még gondolatban sem.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet szerint – az üzemeltetőre vonatkozó lényeges előírásokat kiemelve:

4. § (1) *  A vízparti terület tulajdonosának kérelmére a kormányhivatal fürdőhely kijelölési eljárást folytat le, melynek keretében dönt az üzemeltetni kívánt fürdőhely kijelöléséről és a 3. § (1) bekezdésének b)–d) pontjaiban foglaltakról. A kérelmet a fürdőhely üzemeltetésének tervezett megindítása előtt legalább 30 nappal kell benyújtani a kormányhivatalnak.

5. §
(4) A fürdőhely üzemeltetője a 4. § (1) bekezdése szerinti kérelemmel egyidejűleg benyújtja a 7. melléklet alapján elkészített üzemeltetési szabályzatot. Az üzemeltetési szabályzatnak a fürdőhely szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat kell tartalmaznia.
(5) A védőterületen az ott keletkezett szennyvizet kizárólag közcsatornára kötött vagy zárt rendszerű szennyvízgyűjtőben szabad elhelyezni.
(6) *  A védőterületen előforduló szennyeződés vagy annak veszélye esetén az üzemeltető haladéktalanul bejelentést tesz a területileg illetékes vízvédelmi hatóságnál, amely erről haladéktalanul tájékoztatja a kormányhivatalt.
6. § (1) *  A kormányhivatal – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja az 
5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (2023. augusztus 1. előtt: Nemzeti Népegészségügyi Központ) honlapján közzétett, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által elkészített, és 2021-ben felülvizsgált fürdővíz profilban – mind az I. mind a II. sz. strandra vonatkozóan szerepelnek a lehetséges szennyező források, és a korábbi évek vízminőségére vonatkozó értékelések.
Megtalálható ezen az oldalon: 

Ezeket a szennyező forrásokat részletesebben bemutatja a strandok tájékoztató füzete is: 

A feltárt és ismert pontszerű és diffúz szennyező források az elmúlt években nem okoztak jelentős vízminőségi problémát – még jelentős csapadékhullás idején sem.

Ami az utóbbi időben inkább aggodalomra ad okot, az az áradó Dunából történő vízátemelés.

A fürdővíz profil szerint:

„Az 1989-ben (a profil más helyén ez 1998-ban készült el) elkészült üzemeltetési szabályzatban a tervező az akkori adatok alapján a következőket állapította meg:

„A Dombori szivornyánál szerzett eddigi üzemi tapasztalatok azt mutatták, hogy az árhullámok emelkedő ágán a nagy szennyező anyag terhelés miatt nem célszerű vízbetáplálást végezni. Ezért, ha a Duna vízállása a Paksi vízmércén (1531,3 fkm) a 400 cm-t meghaladja, a tápcsatornába történő esetleges vízbetáplálást fel kell függeszteni, és az újraindítás akkor lehetséges, ha az árhullám apadó ágán vett vízminták alapján a holtág szempontjából ez nem káros.

A korábban szerzett üzemelési tapasztalatok azt mutatták, hogy az árhullámok emelkedő ágán a nagy szennyező anyagterhelés miatt nem célszerű vízbetáplálást végezni a Dombori szivornyánál. Azonban 2021. július 21-én a Faddi-holtág nagyon alacsony vízállása miatt kinyitották a szivornyát, hogy az áradó Dunából vízpótlást végezzenek, amire az 1990-as évek óta nem volt példa. A vízpótlás céljából 5 napon át emeltek át vizet a Dunából a holtágba, ami körülbelül 10 cm-rel emelte meg a vízszintet. Az elvégzett rendkívüli mintavétel valamint az azt követő tervezett mintavétel eredményei alapján a szivornyánál vett minta kifogásoltsága ellenére is, a strandokon vett minták már megfelelőek voltak mikrobiológiai szempontból.”

„A holtág jelenlegi vízszint szabályozási tartománya normál üzemben (nem belvizes időszakban) 100-130 cm. A vízszintszabályozásra – a külső vízpótlás létesítményein kívül – az 1895-ben épült Bartal-csatorna illetve Bartal zsilip használható. A zsilip nyitásával megfelelő vízállások esetén a víz gravitációsan átvezethető az Északi Tolnai-Holt-Dunába.”

A tájékoztató füzet szerint:

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:

  • Árhullámok emelkedő ágán a nagy szennyező anyagterhelés miatt a betáplált Duna víz hosszú időre is akár fürdésre alkalmatlanná teheti a Fadd-Dombori holtág vizét.

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

  • Áradó Dunából történő vízpótlást követően a tervezett mintavételeken felül rendkívüli mintavételek előírása, hogy folyamatosan nyomon követhető legyen a vízminőségének változása.

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

  • Az üzemeltető a vízminőségi jelentéseket folyamatosan kiteszi a fürdőhely tájékoztató tábláira, valamint a honlapjára. Esetleges rendkívüli helyzetben azonnali tájékoztatás a hírközlő szerveken keresztül, továbbá a helyben szokásos módon, valamint a Kormányhivatal honlapján.

A fentiek alapján kérem szíves tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy

  • 2022. augusztus 31-ét követően (a 2022. évi fürdési szezon után) mikor, mennyi ideig, kb. mennyi vizet emeltek át a Faddi-Holtágba az áradó Dunából?
  • 2022. augusztus 31-ét követően (a 2022. évi fürdési szezon után) történt-e a holtágba más irányból vízpótlás? Ha igen, honnan, milyen időtartamban, és kb. mekkora mennyiség?
  • Mi indokolja a Tolnai Holtág felöli vízpótlást? Sem az üzemeltetési szabályzatban, sem a fürdővíz profilban nem szerepel ez a lehetőség. A Tolnai Holtág felöli vízpótlást megelőzően, közben és utána történt-e vízminőség vizsgálat a Bartal csatornánál, és a Faddi-Holtágban?
  • Az áradó Dunából történő átemelések során történt-e vízminőség vizsgálat az üzemeltetési szabályzat, és a fürdővíz profilban foglaltaknak megfelelően? Ezeknek mi lett az eredménye?
  • Áradó Dunából történő átemelésről kapott-e értesítés az egészségügyi hatóság (Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály) és a vízügyi hatóság (Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Főosztály)? Ha igen, akkor a hatóságok milyen intézkedéseket hoztak? Ha nem, akkor miért nem?
  • A jelenlegi rendkívüli vízszennyezésről kapott-e értesítést az illetékes vízügyi hatóság?
  • Milyen tervei vannak az önkormányzatnak a további szennyezések, rendkívüli helyzetek megelőzésére? Ezeket a terveket egyeztette-e az illetékes egészségügyi, környezetvédelmi és vízügyi hatóságokkal?

A további jó együttműködést is szem előtt tartva, továbbá a vonatkozó jogszabály szerinti nyilvánosság bevonásának érdekében kérem, a fentiek szerinti tájékoztatását Egyesületünk számára adja meg.

A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet szerint:

13. § *  (1) A fürdővizek és fürdőhelyek minőségfelügyeleti feladatait a fővárosi és megyei kormányhivatal látja el.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti feladat végrehajtását ad hoc regionális fürdővíz-minőségügyi bizottság (a továbbiakban: Bizottság) támogatja. A Bizottság tagjai a fővárosi és megyei kormányhivatal 1–1 népegészségügyi, környezetvédelmi feladatokat ellátó képviselője, a működési terület szerinti vízügyi igazgatóság igazgatója, a területileg illetékes vízvédelmi hatóság vezetője, valamint a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. képviselője, illetve az általuk kijelölt szakértő.

(3) A Bizottság a tárgyalt ügyektől függően tanácskozási joggal a megyei önkormányzat, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a Nemzetgazdasági Minisztérium által regisztrált turisztikai szervezet képviselőjét és további résztvevőket hívhat meg az ülésére.

Megítélésünk szerint – jelen helyzetben – az ad hoc regionális fürdővíz-minőségügyi bizottság összehívása időszerű. A Bizottság munkájában – reményeink szerint Fadd Nagyközség Önkormányzata is részt fog venni. Kérem támogatást abban, hogy a Bizottság ülésére Egyesületünk elnökét is meghívják.

A jövőben minden szennyezés elkerülésére: intézkedjenek, hogy az üdülőtulajdonosok (főleg vízpart menti) nyilatkozzanak: rendelkeznek-e hálózati szennyvíz csatlakozással – vagy saját szikkasztóban gyűjtik a szennyvizet.

A fentieken túl kérem mielőbbi válaszát az ügyben, hogy mikorra várható a 2 db kontroll vizsgálat eredménye. Kérem, hogy az eredményekről és értékeléséről Egyesületünket tájékoztatni szíveskedjen.

Mielőbbi válaszát előre is köszönöm.

Fadd-Dombori, 2023. 08. 16.

Tisztelettel:
Takács Anikó
Dunaág 7139 Egyesület elnöke

Kapcsolódó írások

Napi horgászjegy árusítás

Emlékeztetőként, az alábbi helyszíneken van lehetőség a 2020 évi szezonban horgászjegyet vásárolni a Fadd-Dombori holtághoz. Annyi kiegészítést érdemes megtenni, hogy a hivatalos közleményből kimaradt, miszerint a Faddi Horgászbolt hétköznap délután 13-tól 17-ig is nyitva van, szombaton pedig 12-ig.

Hivatalos: Ismét lehet fürdeni Fadd-Domboriban

Ismét lehet fürdeni Fadd-Domboriban, tette közzé a Tolna Vármegyei Kormányhivatal a weboldalán a közleményt. Máris készen áll a fürdőruhád? A Fadd-Dombori I. és II. számú strandok ismét várják a fürdőzőket! Az 2023. augusztus 11-én bevezetett fürdőzési tilalom végre lejárt, és augusztus 18-tól újból cselezhetünk a hullámok között. A hatóságok alaposan megvizsgálták a vízminőséget, és a laboratóriumi eredmények alapján biztonságosnak ítélték a strandolást. Fotó: Virág Attila Tehát elő a naptejjel, a törülközőkkel, és irány a strand - a Fadd-Dombori partjai már alig várják, hogy újból élvezhessük a nyári napfényt és a frissítő vizet! Az elkövetkezendő 12 napban még lehetnek kisebb zivatarok, záporok, azonban a következő héten ismét a kánikuláé a főszerep. Az alábbi előrejelzés a https://kiderul.startlap.hu/telepules/fadd/ oldalon látható: A bakteriális fertőzés okai jelenleg nem ismertek, így csak találgat mindenki . Bízunk benne, hogy a megelőzésen és a teljes kivizsgáláson dolgozik a